Awa 2024-prijs

2024-Reglement

1 Voorstelling van de wedstrijd
1.1 Achtergrond
1.2 Definities
1.3 Organisator
1.4 Doellanden
1.5 Doelgroep van vrouwelijke ondernemers
1.6 Wedstrijdcategorieën
1.6.1 Categorie Start-up
1.6.2 Categorie Scale-up
1.6.3 Categorie Innovatie
1.6.4 Categorie Publieksprijs
2 Deelnemingsvoorwaarden
2.1 Deelnemingsvoorwaarden
2.2 Niet-toegestane activiteiten van de ondernemingen
2.3 Nadere regels voor het indienen van het kandidatuurdossier
3 Verloop van de wedstrijd
3.1 Fasen van de wedstrijd
3.2 Samenstelling van de comités
3.2.1 Selectiecomité
3.2.2 Jury
4 Evaluatie en selectie van de projecten
4.1 Fase 3: Algemene (pre)selectiecriteria
4.2 Specifieke (pre)selectiecriteria
4.2.1 Categorie 1: Start-up
4.2.2 Categorie 2: Scale-up
4.2.3 Categorie 3: Innovatie
4.2.4 Categorie 4: Publieksprijs
4.3 Fase 4: Beoordelingscriteria voor het mondelinge gesprek met het selectiecomité
4.4 Fase 5: Beoordelingscriteria tijdens het mondelinge interview door de jury
5 Definitieve beslissing en bekendmaking van de resultaten
6 Toekenning van de prijzen
7 Verbintenissen van de kandidates
7.1 Verbintenissen tijdens de wedstrijd
7.2 Verbintenissen na de eerste selectie
7.3 Verbintenissen van de winnaressen van de wedstrijd of de kandidates die een prijs ontvangen
8 Terugtrekking uit de wedstrijd
9 Publiciteit
10 Intellectuele eigendom
11 Waarborgen
12 Concurrentiebeding
13 Aanvaarding van het reglement
14 Aansprakelijkheid van de kandidates
15 Overmacht, voorbehoud van verlenging
16 Persoonsgegevens
17 Toepasselijk recht en interpretatie
18 Indiening en raadpleging van het reglement

1        Voorstelling van de wedstrijd

1.1 Achtergrond
De ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap is een wereldwijde uitdaging. De mate van vertegenwoordiging van vrouwen in het ecosysteem van het ondernemerschap verschilt naargelang van de regio's in de wereld. Zo is in Sub-Saharaans Afrika 24% van de vrouwen onderneemster, vooral om in het eigen levensonderhoud te voorzien , terwijl in het Midden-Oosten het percentage vrouwelijke ondernemers een van de laagste ter wereld is.
Vrouwelijk ondernemerschap is vandaag een hefboom voor de verwezenlijking van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (ODD's, of, in het Engels, SDG's). Het stimuleert het ontwikkelingspotentieel aanzienlijk: vrouwelijk ondernemerschap werkt rechtstreeks in op SDG 5 'gendergelijkheid' en SDG 8 'waardig werk'.
Internationaal heeft België zich ertoe verbonden inspanningen te leveren voor gendergelijkheid, de bevordering van vrouwelijk leiderschap en de empowerment van vrouwen. Op initiatief van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Meryame KITIR, engageert Enabel zich dan ook voor een globale aanpak ter ondersteuning van de ontwikkeling en promotie van vrouwelijk ondernemerschap in België en in alle landen waar Enabel actief is.
In de komende twee (2) jaar wil Enabel tools invoeren om het vrouwelijk ondernemerschap in België en in de interventielanden te bevorderen en te ontwikkelen, om zo de socio-economische ongelijkheden te verminderen en te bestrijden. In deze context organiseert Enabel via de Awa-prijs een wedstrijd om vrouwelijke ondernemers met een voorbeeldfunctie in hun gemeenschap te promoten en ze te versterken in hun succesvol ondernemerschap. De tweede editie van de wedstrijd vindt plaats vanaf 12 juni 2024.


1.2 Definities
- 'Organisator' betekent Enabel.
- 'Wedstrijd' betekent de deelname aan de Awa-prijs.
- 'Kandidates' zijn de in aanmerking komende deelneemsters die op de shortlist staan voor de Awa-prijs.
- 'Reglement' betekent dit document.
- 'Winnares' betekent een kandidate die de Awa-prijs heeft gewonnen in een van de vier (4) categorieën.
- 'Selectiecomité' betekent het comité dat verantwoordelijk is voor de selectie van de kandidates.
- 'Jury' verwijst naar het comité dat verantwoordelijk is voor de selectie van de winnaressen (behalve voor de publieksprijs).
‘Team van de Awa-prijs’ verwijst naar het Enabel-team dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de wedstrijd. Het bestaat uit de Project Manager, de Communication Officer en eventueel de Administrative Assistant.
- 'Website' betekent de website gewijd aan de wedstrijd, op het volgende adres https://www.enabel.be/awa
- 'Focal Point' verwijst naar een personeelslid van Enabel dat is aangewezen om de uitvoering van het project in een of meer interventielanden te ondersteunen.1.3 Organisator
De organisator van de wedstrijd is Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk.
Enabel zet zich in voor de bevordering en ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in België en in een groeiend aantal van zijn interventielanden.


1.4 Doellanden
Enabel is actief in eenentwintig (21) landen: Benin, Burkina Faso, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), de Democratische Republiek Congo (DRC), Gambia, Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Ivoorkust, Jordanië, Mali, Marokko, Mauritanië, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestina, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tunesië.

De wedstrijd vindt in principe plaats in alle partnerlanden van Enabel. Voor deze editie wordt de wedstrijd echter niet gehouden in Gambia, Guinee-Bissau en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Enabel is nog niet voldoende verankerd in deze landen om de uitrol van de wedstrijd en de bijhorende activiteiten effectief te ondersteunen.


1.5 Doelgroep van vrouwelijke ondernemers
De wedstrijd staat open voor alle vrouwen die (mede)oprichter en meerderheids- of gelijkwaardige partner zijn in een bedrijf dat gevestigd is in een van de geselecteerde landen.
De minimaal vereiste bedrijfsomzet is meer dan € 1 voor het huidige jaar (2024). Aangezien het doel van de wedstrijd is projecten met een grote impact onder de aandacht te brengen, zullen de aangetoonde en/of potentiële socio-economische voordelen van de geselecteerde ondernemingen toch doorslaggevende selectiecriteria zijn. De tweede editie van de wedstrijd richt zich op de groene en circulaire economie, met de nadruk op ondernemingen die deel uitmaken van een duurzaam en veerkrachtig economisch systeem.
Aangezien de deelname aan de wedstrijd volledig digitaal verloopt, moeten de kandidates toegang hebben tot een internetverbinding. De kandidates moeten ook het Frans of Engels kunnen begrijpen en zich in die talen kunnen uitdrukken.


1.6 Wedstrijdcategorieën
De kandidates kunnen naar eigen keuze deelnemen in een van de volgende categorieën:
1.6.1 Categorie Start-up
Deze prijs staat open voor ondernemingen die ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar bestaan op het moment van de lancering van de wedstrijd.
1.6.2 Categorie Scale-up
Deze prijs staat open voor ondernemingen die sinds minstens drie jaar bestaan op het moment van de lancering van de wedstrijd.
1.6.3 Categorie Innovatie
Deze prijs staat open voor ondernemingen die bijzonder innovatieve producten, diensten en/of benaderingen ontwikkelen.
1.6.4 Categorie Publieksprijs
Deze prijs staat open voor alle ondernemingen in de categorieën Start-up, Scale-up of Innovatie die via een onlinestemming willen meedingen naar de publieksprijs.

2. Deelnemingsvoorwaarden


2.1 Deelnemingsvoorwaarden
De leden van het selectiecomité, de juryleden, de personen die voor de organisator werken of de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meehelpen aan de organisatie van de wedstrijd, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
Deelname aan de wedstrijd is strikt nominatief. Het is ten strengste verboden zich kandidaat te stellen onder meer dan één naam, met meer dan één e-mailadres of namens andere deelneemsters. Elke dubbele inzending door dezelfde natuurlijke persoon onder verschillende bedrijfsnamen leidt tot annulering van de deelname. Per onderneemster is slechts één deelname toegestaan.
Door het aanvaarden van het wedstrijdreglement is de deelneemster ervan op de hoogte dat de organisator alle noodzakelijke controles kan uitvoeren met betrekking tot de identiteit, contactgegevens, nationaliteit en bedrijfsregistratie van de deelneemsters. Foutieve, onvolledige of frauduleuze informatie leidt tot annulering van de deelname aan de wedstrijd.
Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.
De voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd zijn als volgt (de informatie aan de hand waarvan de voorwaarde kan worden geverifieerd, is vermeld tussen haakjes):
1. Officieel een vrouw zijn in het land waarvan ze de nationaliteit heeft; (identiteitskaart of paspoort).
2. Minstens 18 jaar oud zijn en burgerlijk meerderjarig zijn in het land waarvan ze de nationaliteit heeft; (identiteitskaart of paspoort).
3. De nationaliteit hebben van een van de doellanden; (identiteitskaart of paspoort).
4. (Mede)oprichter en meerderheids- of gelijkwaardige partner zijn in een bedrijf dat minstens 1 jaar officieel is opgericht.; (officieel document van de oprichting van de onderneming).
5. Verklaren dat zij (de oprichtster en haar team) zich gedurende minimaal twaalf (12) maanden na de dag van de toekenning van een eventuele prijs zullen inzetten voor de activiteiten van het project; (deel ingevuld op het formulier).
6. Een onderneming hebben met activiteiten rond de culturele en creatieve industrieën.
7. Niet 3 of meer wedstrijden hebben gewonnen.

NB: De winnaressen moeten voldoen aan de vereisten om een zakenvisum te krijgen om naar België te reizen. Enabel zal bijstand verlenen bij de procedure voor het verkrijgen van het visum en alle kosten in verband met het verkrijgen van het visum betalen.
Bedrijven die de volgende activiteiten al meer dan een jaar formeel uitvoeren, komen in aanmerking voor de wedstrijd:

 • Cultureel erfgoed: Dit omvat het behoud, de restauratie en de promotie van cultureel erfgoed en de productie en verkoop van kunst- en ambachtelijke voorwerpen.
 • Podiumkunsten (uitvoerende kunsten): Dit omvat muziek, dans, toneel, circus, opera en ballet.
 • Audiovisuele technieken en film: Dit omvat de productie, distributie en uitzending van films, televisieseries, video's en muziek.
 • Uitgeverij: Dit omvat de publicatie van boeken, tijdschriften, kranten en strips.
 • Videogames: Dit omvat het ontwerpen, ontwikkelen, publiceren en distribueren van videospellen.
 • Mode: Dit omvat het ontwerpen, produceren en verkopen van kleding, schoeisel en accessoires.
 • Ontwerp: Dit omvat product-, interieur-, grafisch en modeontwerp.
 • Architectuur: Dit omvat het ontwerp en de bouw van gebouwen en andere constructies.
 • Reclame: Dit omvat het maken van reclamecampagnes voor goederen, diensten en ideeën.
 • Artisanaat: Dit omvat de productie van handgemaakte goederen zoals meubels, juwelen, aardewerk en textiel.
 • Digitale culturele en creatieve industrieën: Dit omvat de ontwikkeling en distributie van digitale content en het maken van mobiele applicaties en games.
 • Cultureel en creatief toerisme: Dit omvat reizen die verband houden met cultuur, kunst en erfgoed.
 • CCI-onderwijs en -opleiding: Dit omvat de opleiding van CCI-professionals (Culturele en Creatieve Industrieën) en kunst- en cultuuronderwijs op scholen.

  2.2 Niet-toegestane activiteiten van de ondernemingen
  Ondernemingen die de volgende activiteiten uitoefenen, komen niet in aanmerking voor de wedstrijd:

  - Productie van of handel in illegale producten of illegale activiteiten volgens de wetgeving van het interventieland en België of volgens internationale voorschriften, verdragen en/of overeenkomsten;
  - Productie of activiteit waarvoor dwang- of kinderarbeid nodig is;
  - Handel in dieren, planten of natuurproducten waarbij de CITES-bepalingen niet worden nageleefd;
  - Visserij met drijfnetten van meer dan 2,5 km lang;
  - Alle activiteiten die de vernietiging van kritieke habitats met zich meebrengen of vereisen, en alle bosbouwprojecten zonder plan voor duurzame aanleg en duurzaam beheer;
  - Productie, gebruik of handel in gevaarlijke materialen zoals asbestvezels of producten die pcb's bevatten;
  - Productie, gebruik of handel in farmaceutische producten, pesticiden/herbiciden, producten die de ozonlaag afbreken of andere gevaarlijke producten waarvoor een internationaal verbod of een internationale uitfasering geldt;
  - Grensoverschrijdende handel in afvalstoffen, met uitzondering van die welke worden aanvaard door het Verdrag van Bazel en de regels die eraan ten grondslag liggen;
  - Productie van of handel in: wapens en/of munitie; tabak; sterke alcohol voor menselijke consumptie;
  - Speelhallen, casino's of soortgelijke ondernemingen;
  - Elke handel die verband houdt met pornografie of prostitutie;
  - Elke operatie die leidt tot onomkeerbare wijziging of aanzienlijke verplaatsing van een cruciaal cultureel erfgoedelement;
  - Productie en distributie van of deelname aan media die racistisch of antidemocratisch zijn of discriminatie van een deel van de bevolking bepleiten;
  - Diamantmijnbouw en verhandelen van diamanten wanneer het ontvangende land zich niet heeft aangesloten bij het Kimberley Proces;
  - Elke sector of dienst waarop in een bepaalde staat een embargo rust van de Verenigde Naties, de Europese Unie en/of België, zonder beperking van het absolute of relatieve bedrag.


  2.3 Nadere regels voor het indienen van het kandidatuurdossier
  De deelneemster moet het deelnameformulier en het dossier betreffende de wedstrijd binnen de gestelde termijn invullen en opsturen via de door de organisator verstrekte internetlink.
  De deelneemster verbindt zich ertoe alle verplichte velden van het deelnameformulier nauwkeurig in te vullen om haar deelname aan de wedstrijd te valideren en opdat met haar contact kan worden opgenomen indien zij voor de wedstrijd wordt geselecteerd.

  Dit kandidatuurdossier is het enige document dat wordt geraadpleegd tijdens de fase waarin wordt nagegaan of de kandidate in aanmerking komt en tijdens de preselectiefase, en moet opgesteld zijn in het Frans, of Engels.

  Het kandidatuurdossier bevat:
  - De antwoorden op het deelnameformulier, ingevuld op het Typeform-platform via de door de organisator verstrekte link: https://form.typeform.com/to/g74E7Uia
  - Een kopie van het identiteitsbewijs van de kandidate
  - Een kopie van het bewijs van officiële inschrijving/registratie van de onderneming
  - Bewijs van de omzet van het afgelopen jaar en/of betaalde belastingen die overeenkomen met de winst en/of een boekhoudbalans

  De deelneemster heeft de mogelijkheid om voor het einde van de wedstrijd bijlagen aan haar kandidatuurdossier toe te voegen of ze te verwijderen door contact op te nemen met het team van de Awa-prijs, via awa@enabel.be.

3. Verloop van de wedstrijd

3.1 Fasen van de wedstrijd
Fase 1: Inschrijving
Van 12 juni 2024, 10:00 GMT tot 28 juni 2024, 10:00 GMT worden deelneemsters uitgenodigd om het registratieformulier op de website in te vullen.

Kandidates worden uitgenodigd om slechts één van de vier (4) categorieën te kiezen waarin ze willen deelnemen. (Zie artikel 1.6: Wedstrijdcategorieën)


Fase 2: Nagaan of de kandidaturen in aanmerking komen
De geldigheid van de kandidaturen wordt nagegaan door het team van de Awa-prijs en eventueel door een Focal Point of een expert die bij de organisator werkt, met als bedoeling alle kandidaturen op te nemen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, zoals bepaald in artikel 1.6.
Van 19 juni 2024 tot 5 juli 2024 worden in aanmerking komende deelneemsters uitgenodigd om een tweede formulier in te vullen en documenten op te sturen voor


Fase 3: Preselectie van de kandidates
De preselectie heeft tot doel de ondernemingen te identificeren met de grootste potentiële economische en sociale impact en waarvan de kwaliteit van het dossier de kandidatuur geloofwaardig maakt.
In deze fase worden in aanmerking komende dossiers beoordeeld door het team van de Awa-prijs en eventueel door een Focal Point of een expert die bij de organisator werkt. Alleen de meest relevante kandidaturen die op hun interventiegebied zijn ontvangen, op basis van de criteria van de artikelen 4.1 en 4.2 van dit reglement, vertaald in een scoreschema in Excel-formaat, worden geëvalueerd. De totaalscore wordt automatisch toegekend via een methodologie die gebruikmaakt van een coderingssysteem op basis van de geselecteerde antwoorden.
Kandidates die drie (3) of meer wedstrijden hebben gewonnen, worden automatisch uitgesloten van deelname. De juistheid van de door de kandidates verstrekte informatie zal worden gecontroleerd.

Het scoreschema en de criteria voor de preselectie van de kandidates staan vermeld in artikel 4.
De twaalf (12) beste kandidates per prijscategorie (categorieën 1, 2, 3), d.w.z. zesendertig (36), worden dus behouden voor de volgende selectiefase. Het team van de Awa-prijs verzamelt de evaluatieroosters en de cijfers die elke kandidate heeft behaald.

Voor de categorie ‘Publieksprijs’ worden maximaal twee (2) kandidates per land geselecteerd om deel te nemen aan het interview met het selectiecomité, d.w.z. maximaal zesendertig (36) kandidates.
De interventiemanager van de Awa-prijs is belast met de opstelling van het verslag van de preselectie.
De kandidates worden binnen maximaal een week na het besluit van het selectiecomité per e-mail in kennis gesteld van het resultaat van deze fase.
Als de kandidate niet reageert binnen drie (3) dagen na ontvangst van de e-mail waarin zij wordt aangewezen voor de volgende fase van de wedstrijd, wordt haar inschrijving geannuleerd ten gunste van de kandidate die haar volgt in de rangschikking.
De organisator behoudt zich het recht voor de naam en de onderneming van de kandidates bekend te maken vanaf de derde fase van de wedstrijd.Fase 4: Gesprek met het selectiecomité
Van 08 juli tot 17 juli 2024 worden de kandidates uitgenodigd voor een mondeling interview met het selectiecomité.
Elke kandidate krijgt een individueel gesprek van twintig tot dertig (20-30) minuten aangeboden. De kandidate krijgt acht tot tien (8-10) minuten de tijd om zichzelf en haar kandidatuur voor te stellen aan het selectiecomité, waarna ze gedurende tien tot vijftien (10-15) minuten een reeks vragen moet beantwoorden.
De kandidate zal worden verzocht gebruik te maken van alle audiovisueel materiaal waarover zij beschikt om haar verhaal, haar onderneming en haar team zo goed mogelijk voor te stellen.
Na haar tussenkomst krijgen de leden van het selectiecomité vijf tot tien (5-10) minuten de tijd om te overleggen en hun punten toe te kennen.
Het gesprek vindt virtueel plaats. Kandidates die niet komen opdagen voor het selectiegesprek zonder hun afwezigheid vooraf te hebben gerechtvaardigd, worden rechtstreeks uitgesloten.
Aan elk lid van het selectiecomité wordt een scoreschema in Excel-formaat verstrekt. De selectiecriteria worden omschreven in artikel 4.3 van het reglement.
Er wordt een gemiddelde berekend. De gemiddelde score van de kandidate is bepalend voor haar plaats in de wedstrijd. Vier (4) kandidates, voor de prijscategorieën 1, 2 en 3, dus twaalf (12) kandidates in totaal, zullen worden aangewezen voor deelname aan de eindselectie.
Maximaal één kandidate per land, d.w.z. maximaal achttien (18) kandidates, worden door het selectiecomité gekozen om deel te nemen aan de Publieksprijs.
De interventiemanager van de Awa-prijs is belast met de opstelling van het tussentijdse verslag van de selectie, en dit voor de vier (4) prijscategorieën.


Fase 5: Gesprekken met de jury
Van 22 juli 2024 tot 24 juli 2024 worden de twaalf (12) kandidates in de prijscategorieën ‘Start-up’, ‘Scale-up’ en ‘Innovatie’ die op de shortlist staan, geïnterviewd door de jury.
Elke geselecteerde kandidate krijgt een individueel gesprek van twintig tot dertig (20-30) minuten aangeboden.
De kandidate krijgt acht tot tien (8-10) minuten de tijd om aan de leden van de jury haar onderneming, de manier waarop ze de prijs wil aanwenden en de verwachte socio-economische effecten te presenteren. Vervolgens moet zij gedurende tien tot vijftien (10-15) minuten een reeks vragen van de juryleden beantwoorden.
Na haar tussenkomst krijgen de leden van de jury vijf tot tien (5-10) minuten de tijd om te overleggen en hun punten toe te kennen.
Aan elk jurylid wordt een scoreschema in Excel-formaat verstrekt. De selectiecriteria worden omschreven in artikel 4.4 van het reglement.
Het gesprek vindt virtueel plaats. Kandidates die niet komen opdagen voor het selectiegesprek zonder hun afwezigheid vooraf te hebben gerechtvaardigd, worden rechtstreeks uitgesloten.

Fase 5 bis: Publieksstemming

Van 22 juli 2024 tot 29 juli 2024 worden de kandidates in de categorie ‘Publieksprijs’ onderworpen aan de publieksstemming. De stemmen worden automatisch geteld via onlineregistratie.
De kandidates sturen het team van de Awa-prijs een beschrijving van hun project van tweehonderdvijftig (250) woorden, bestemd voor het grote publiek, evenals maximaal drie (3) illustraties (foto's, tekeningen, schaalmodellen, enz.) voor publicatie op de website van de wedstrijd. De organisator zal elke kandidate ondersteunen bij de productie van een videoclip van minder dan honderdtwintig (120) seconden waarin het verhaal van de kandidate en haar onderneming wordt gepresenteerd en die zal worden verspreid op de website van de wedstrijd. De organisator verbindt zich ertoe geen enkele kandidate boven een andere te bevoordelen.

De winnares van de categorie 'Publieksprijs' wordt bepaald door het aantal onlinestemmen dat de kandidates ontvangen tijdens de prijsuitreiking, onder toezicht van de organisator. De stemmen worden automatisch geteld via onlineregistratie van het publiek dat op de prijsuitreiking aanwezig is. Aan de kandidate met de meeste stemmen wordt de 'Publieksprijs' uitgereikt.

Fase 6: Reis van een week naar België
Van 23 september tot 28 september 2024 worden de vier (4) categoriewinnaressen uitgenodigd voor een ondernemersprogramma van een week in België. Het precieze programma wordt hen twee (2) weken voor hun vertrek meegedeeld.
Het team van de Awa-prijs zal de winnaressen begeleiden bij hun administratieve procedures om een zakenvisum te verkrijgen. Aan elke winnares zal een door de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid ondertekende uitnodiging worden toegezonden. Enabel neemt de verschillende kosten voor het verkrijgen van het zakenvisum voor zijn rekening en levert de door de autoriteiten gevraagde bewijzen van accommodatie.Fase 7: Uitreiking van de prijzen in Brüssel
Op 24 september 2024 ontvangen de vier (4) winnaressen de wedstrijdprijs in Brussel.

Fase 8: Begeleiding van de winnaressen
Van 1 november 2024 tot 31 maart 2026 worden de vier (4) winnaressen begeleid door de organisator en door een door de organisator aangewezen entiteit, zoals gedefinieerd in artikel 7 van dit document.

3.2 Samenstelling van de comités
3.2.1 Selectiecomité
Het selectiecomité bestaat uit drie (3) personen:
- De projectleidster van de Awa-prijs
- De communicatiemanager van de Awa-prijs en/of de administratief medewerker van de Awa-prijs
- Eén (1) expert van de organisator of het Focal Point van het land van de kandidate (de expertenpool wordt vooraf samengesteld op basis van de activiteitensectoren van de vrouwelijke ondernemers en de beschikbaarheid van de experts).

3.2.2 Jury
De jury bestaat uit drie (3) personen:

-        Eén (1) lid van de DGD of/en het kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid of/en BIO.

-        Eén (1) of twee (2) leden van het Belgische ecosysteem van ondernemers.

-        Een winnares (1) van de editie 2022 of 2023 van de Awa-prijs, van wie het bedrijf is geregistreerd in een van de activiteitensectoren die verband houden met de culturele en creatieve industrieën.


4 Evaluatie en selectie van de projecten

4.1 Algemene (pre)selectiecriteria
De algemene selectiecriteria zijn van toepassing op alle kandidaturen, ongeacht de gekozen categorie, volgens het onderstaande selectierooster:

Criteria

Evaluatiewijze

Belang

Controle

Relevantie van de onderneming

De kandidate toont aan dat haar aanbod van producten/ diensten beantwoordt aan een marktbehoefte. (Cijfers, marktonderzoek, concurrentieanalyse, ...).

Marktkennis van de kandidate.

Bibliografie over de sector; officiële gegevens (Wereldbank, FAO, GEM) ...

Kwalificaties en ervaring

De kandidate beschrijft welke competenties binnen haar onderneming aanwezig zijn en welke er nog ontbreken. (sterke en zwakke punten; cv van de kandidate en haar team).

Kennis van de sterke en zwakke punten van de onderneming door de kandidate. Dit stelt Enabel in staat ook het nut van een begeleiding in te schatten.

Cv, LinkedIn.

Haalbaarheid

De kandidate toont de technische, financiële en commerciële haalbaarheid van haar onderneming aan. Ze bezorgt online haar bedrijfsmodel. Ze krijgt ook de mogelijkheid om aanvullende documenten (bedrijfsplan, technisch dossier, commercieel plan, enz.) bij te voegen.

Beoordeling van het bedrijfsmodel en de haalbaarheid ervan.

Aanwezigheid en samenhang van het bedrijfsmodel en de bijgevoegde documenten.

Financiële levensvatbaarheid

De kandidate moet de financiële levensvatbaarheid van haar onderneming aantonen, onder meer door online een financiële prognose door te sturen. Er zal rekening worden gehouden met haar vermogen tot zelffinanciering. Ze krijgt ook de mogelijkheid om aanvullende documenten (bedrijfsplan, financieel plan, risicoanalyse, enz.) bij te voegen.

Beoordeling en samenhang van de financiële prognose over 3 jaar.

 

 

 

 

Aanwezigheid en samenhang van een financiële prognose.

Socio-economische en milieu-impact

De kandidate toont het bestaan aan van socio-economische en/of milieu-impact van haar onderneming op haar gemeenschap. De effecten moeten kwantificeerbaar zijn: aantal gecreëerde waardige banen, rechtstreekse of onrechtstreekse effecten op de empowerment van de gemeenschappen, effecten op gezondheid, onderwijs, landbouw, energie, financiën, impact op de inzetbaarheid en/of autonomie van de begunstigden, inspelen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De Awa-prijs wil impactvolle ondernemingen en vrouwelijke ondernemers ondersteunen die een rolmodel zijn voor hun gemeenschap.

Het bestaan van verslagen en effectbeoordelingen, persartikelen, communicatie via de sociale media of andere bewijzen van resultaten.

Antwoord op de vragen in het formulier, in verband met het creëren van impact.

Culturele en creatieve industrieën

De kandidate toont aan dat ze deel uitmaakt van een zeer duurzaam en veerkrachtig economisch systeem. Ze toont aan dat ze de lokale economieën stimuleert en dat ze wil breken met het traditionele lineaire model van productie en consumptie. Ze toont aan dat ze hergebruik, recycling en regeneratie bevordert en tegelijkertijd deel uitmaakt van duurzame culturele en creatieve industrieën.

De Awa-prijs wil duurzame culturele en creatieve industrieën aanmoedigen en bevorderen.

Het bestaan van tastbare bewijzen van producten of diensten die deel uitmaken van dit type economisch systeem.

Bestrijding van de klimaatsverandering

De kandidate toont aan dat zij in haar aanbod van producten/diensten of haar organisatie rekening heeft gehouden met de bestrijding van de klimaatverandering.

De Awa-prijs wil ondernemingen steunen die zich inzetten voor de bestrijding van klimaatverandering.

Afwezigheid of aanwezigheid van elementen die erop wijzen dat binnen de onderneming rekening wordt gehouden met de klimaatverandering (vragenlijst van de kandidatuur).

Genderbeleid

De kandidate toont het bestaan aan van een genderbeleid binnen haar aanbod van producten/diensten of haar organisatie.

De Awa-prijs heeft tot doel ondernemingen te steunen die zich inzetten voor genderacties.

Afwezigheid of aanwezigheid van elementen in verband met een genderbeleid binnen de onderneming (vragenlijst van de kandidatuur).

Integratie van digitale technologie

De kandidate toont aan er sprake is van integratie van digitale technologie binnen haar aanbod van producten/diensten of haar organisatie.

De Awa-prijs heeft tot doel ondernemingen te steunen die zich inzetten voor de digitale transitie.

Afwezigheid of aanwezigheid van elementen in verband met de integratie van digitale technologie binnen de onderneming (vragenlijst van de kandidatuur).

Inclusie van zogeheten kwetsbare bevolkingsgroepen

De kandidate toont aan er sprake is van inclusie van zogeheten kwetsbare bevolkingsgroepen binnen haar aanbod van producten/ diensten of haar organisatie.

De Awa-prijs is bedoeld om ondernemingen met een inclusieve aanpak te ondersteunen.

Afwezigheid of aanwezigheid van elementen in verband met de inclusie van zogeheten kwetsbare bevolkingsgroepen binnen de onderneming (vragenlijst van de kandidatuur).

4.2 Specifieke (pre)selectiecriteria
De selectie is gebaseerd op de volgende criteriatabel:

Criteria

Controle

Onderneming die officieel bestaat sinds minder dan drie (3) jaar, maar sinds meer dan één (1) jaar.

Aanwezigheid of afwezigheid van het registratiebewijs.

Het ontbreken van een registratiebewijs of het feit dat de onderneming reeds meer dan drie (3) jaar bestaat, leidt tot eliminatie voor deze categorie.

Onderneming die een klantenportefeuille heeft opgebouwd.

Aanwezigheid of afwezigheid van bewijs dat het bedrijf ooit diensten/en of producten heeft verkocht.

Onderneming met potentieel om banen te creëren over drie jaar.

Wel of geen antwoord op het kandidatuurformulier over de categorie 'jobcreatie', met bijzondere aandacht voor waardige banen die openstaan voor vrouwen.

Realistisch karakter van het groeipercentage van de omzet in de komende 3 jaar.

Vergelijking met het door de Wereldbank voor het land aangekondigde groeipercentage, eventueel volgens de sector van de onderneming (aan de jury verstrekte tabel).

Algemene kwaliteit van het invullen van de verschillende rubrieken van het kandidatuurdossier.

Kwaliteit van de schrijfvaardigheid, duidelijkheid en beknoptheid van de toelichtingen, inachtneming van het minimum- en maximumaantal tekens.

4.2.2 Categorie 2: Scale-up

Criteria

Controle

Onderneming die officieel bestaat sinds meer dan drie (3) jaar.

Aanwezigheid of afwezigheid van het registratiebewijs.

 

Het ontbreken van een registratiebewijs of het feit dat de onderneming minder dan drie (3) jaar bestaat, leidt tot eliminatie voor deze categorie.

Onderneming met een positieve economische en sociale impact en een aangetoond sterk potentieel voor lokale en/of subregionale expansie

Analyse van de exploitatietabel, aantal gecreëerde waardige banen (tabel verstrekt in het kandidatuurdossier).

Onderneming met het vermogen om in consortiumverband te werken en partnerschappen aan te gaan.

Aanwezigheid of afwezigheid van antwoorden op het kandidatuurformulier over de categorie 'creatie van partnerschappen' met bijzondere aandacht voor het soort aangegane partnerschappen.

Realistisch karakter van het groeipercentage van de omzet in de komende 3 jaar.

Vergelijking met het door de Wereldbank voor het land aangekondigde groeipercentage, eventueel volgens de sector van de onderneming (aan de jury verstrekte tabel).

Algemene kwaliteit van het invullen van de verschillende rubrieken van het kandidatuurdossier.

Kwaliteit van de schrijfvaardigheid, duidelijkheid en beknoptheid van de toelichtingen, inachtneming van het minimum- en maximumaantal tekens.

4.2.3 Catégorie 3: Innovation

Criteria

Controle

Onderneming die een innovatieve dimensie exploiteert en integreert in haar aanbod van producten/diensten of in haar organisatie, marketing, management, ... (technologische, sociale, milieu-, energieaspecten, ...).

Aanwezigheid of afwezigheid van een antwoord op het kandidatuurformulier 'op welke manier is uw onderneming innovatief', met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de aangevoerde argumenten.

Onderneming met positieve resultaten en impact op de gemeenschappen door haar innovatie (proof of concept van de doorgevoerde innovatie).

Aanwezigheid of afwezigheid van een proof of concept van de doorgevoerde innovatie. Analyse van de proof of concept (communicatie, feedback van klanten, filmpjes op sociale netwerken, ...).

Een onderneming die zich onderscheidt van andere spelers op haar markt door unieke producten/diensten aan te bieden.

Aanwezigheid of afwezigheid van een antwoord op het kandidatuurformulier over de categorie 'zich onderscheiden van de concurrenten' met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de aangevoerde argumenten.

Realistisch karakter van het groeipercentage van de omzet in de komende 3 jaar.

 Vergelijking met het door de Wereldbank voor het land aangekondigde groeipercentage, eventueel volgens de sector van de onderneming (aan de jury verstrekte tabel).

Algemene kwaliteit van het invullen van de verschillende rubrieken van het kandidatuurdossier.

Kwaliteit van de schrijfvaardigheid, duidelijkheid en beknoptheid van de toelichtingen, inachtneming van het minimum- en maximumaantal tekens.

4.2.4 Categorie 4: Publieksprijs

Criteria

Controle

'Story telling'-potentieel van het verhaal van de kandidate, doordat ze een rolmodel is voor de gemeenschap.

 

Vermogen van de kandidate om haar verhaal te delen. Presentatie van het verhaal van de kandidate met elementen die een bron van inspiratie kunnen zijn voor de gemeenschap.

Potentiële activering van de gemeenschap en de diaspora.

 

 

Aanwezigheid of afwezigheid van activering van de gemeenschap en de diaspora rond de kandidate en/of haar onderneming.

Potentiële creatie van partnerschappen en/of uitwisseling met de gemeenschap en/of de diaspora.

Algemene kwaliteit van het invullen van de verschillende rubrieken van het kandidatuurdossier.

Kwaliteit van de schrijfvaardigheid, duidelijkheid en beknoptheid van de toelichtingen, inachtneming van het minimum- en maximumaantal tekens.

Elk criterium wordt toegelicht aan de leden van de verschillende selectiecomités tijdens een informatievergadering voorafgaand aan de wedstrijdselecties. Er wordt hun ook een toelichtende nota verstrekt.

4.3 Beoordelingscriteria voor het mondelinge gesprek met het selectiecomité
De in de eerste selectiefase geselecteerde kandidates worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek met het selectiecomité.
De selectie van de finalistes van de wedstrijd gebeurt volgens het volgende schema met de criteria en de puntenverdeling:

Criteria

Evaluatiewijze

Belang

Kwaliteit en relevantie van de presentatie van de onderneming.

Welsprekendheid van de kandidate. Vermogen van de kandidate om mensen warm te maken voor haar onderneming. Naleving van de tijdslimiet voor de presentatie van haar onderneming.

Het vermogen van de kandidate om haar project samen te vatten en te presenteren aan een publiek in het Frans, Engels en/of Arabisch.

De motivatie van de kandidate om deel te nemen aan de wedstrijd.

Welsprekendheid van de kandidate. De kwaliteit van de kandidate om mensen warm te maken voor haar visie en de perspectieven die mogelijk zijn dankzij de Awa-prijs. Naleving van de tijdslimiet voor de presentatie van haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om kort en bondig te zijn en haar motivatie te presenteren voor een publiek, in het Frans of in het Engels.

Haalbaarheid van de door de kandidate binnen de onderneming ontwikkelde projecten.

De kandidate zet de haalbaarheid en het belang van de binnen de onderneming ontwikkelde projecten uiteen.

Logisch verband tussen het aanbod van producten/ diensten en de markt. Het vermogen van de kandidate om mondeling het logische verband en het belang van haar aanbod van producten/ diensten aan te tonen.

Sociale en ecologische bedrijfsstrategie.

De kandidate presenteert de bereikte of te bereiken resultaten op sociaal en ecologisch gebied.

Aanwezigheid van een MVO-beleid van de onderneming in de strategie. Het vermogen van de kandidate om de MVO-ontwikkeling van de onderneming toe te lichten en uit te voeren.

Presentatie van het financiële plan en de ontwikkelings-vooruitzichten van de onderneming.

De kandidate presenteert een financieel plan en de ontwikkelings-vooruitzichten van de onderneming.

Vermogen van de kandidate om een financieel plan toe te lichten. Vermogen van de kandidate zich een beeld te vormen van de verdere ontwikkeling van haar onderneming (inclusief risico's).

Potentiële activering van de gemeenschap en de diaspora.

De kandidate toont de bestaande of potentiële relatie met de diaspora en haar gemeenschap aan.

Vermogen van de kandidate om de uitgevoerde of uit te voeren acties met de diaspora en/of de gemeenschap te definiëren (definiëren van de gemeenschap).

Vermogen van de kandidate om een collaboratieve aanpak te hanteren en om soft skills te ontwikkelen.

De kandidate toont dat ze een collaboratieve aanpak met veel partnerschappen hanteert. Ze toont ook aan dat ze openstaat voor coaching.

Vermogen van de kandidate om naar de jury te luisteren. Vermogen van de kandidate om te werken/uit te wisselen met partners of potentiële concurrenten.

'Story telling'-potentieel van het verhaal van de kandidate, doordat ze een rolmodel is voor de gemeenschap.

De kandidate toont haar vermogen om haar gemeenschap te inspireren door acties in te voeren die bedoeld zijn voor andere vrouwen.

Vermogen van de kandidate om haar verhaal te delen. Vermogen van de kandidate om door haar ervaring en uitdrukkingsvermogen inspirerend te zijn. Het vermogen om mensen te overtuigen van haar onderneming, haar project en haar persoon.

Inclusieve dimensie van de onderneming.

De kandidate toont het inclusieve karakter van de onderneming aan.

Aanwezigheid van een inclusieve dimensie in de onderneming. Vermogen van de kandidate om de inclusieve dimensie van haar onderneming te definiëren (producten/diensten of organisatie).

Beleid om klimaatverandering tegen te gaan en afval te hergebruiken

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten op het gebied van de strijd tegen de klimaatverandering en het hergebruik van afval.

Het vermogen van de kandidate om de acties te definiëren die worden uitgevoerd om klimaatverandering tegen te gaan en het geproduceerde afval terug te winnen.

Integratie van digitale technologie binnen de onderneming.

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten bij de integratie van digitale technologie binnen haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om de acties te definiëren die zijn ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de digitale transitie op het niveau van de onderneming, de gemeenschap of daarbuiten.

Genderbeleid

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten bij de integratie van een genderbeleid binnen haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om de acties te definiëren die zijn ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de verspreiding van een genderbenadering op het niveau van de onderneming, de gemeenschap of daarbuiten.

De totaalscore voor de kandidates van alle categorieën staat op zestien (/16) punten.

4.4 Beoordelingscriteria tijdens het mondelinge interview door de jury
De bij het eerste mondelinge interview geselecteerde kandidates zullen worden uitgenodigd voor een eindgesprek met de jury.

De selectie van de finalistes van de wedstrijd gebeurt volgens het volgende schema met de criteria en de puntenverdeling (behalve voor de categorie Publieksprijs):

Criteria

Evaluatiewijze

Belang

Geplande aanwending van de prijs

De kandidate presenteert een plan voor de aanwending van de prijs en toont het nut van de prijs voor haar onderneming en zo mogelijk voor haar gemeenschap aan (rechtstreekse/onrechtstreekse impact).

Vermogen van de kandidate om uiteen te zetten wat een prijs van 50.000 euro zou opleveren voor de ontwikkeling van haar onderneming. Vermogen van de kandidate om een beeld te geven van de capaciteitsopbouw die nodig is voor de succesvolle ontwikkeling van haar onderneming. Vermogen van de kandidate om de impact op de gemeenschap aan te tonen indien zij de eerste prijs wint.

Vermogen om beknopt en overtuigend te zijn met het oog op het behalen van de prijs.

Kwaliteit en relevantie van de presentatie van de onderneming.

Welsprekendheid van de kandidate. Vermogen van de kandidate om mensen warm te maken voor haar onderneming.

Naleving van de tijdslimiet voor de presentatie van haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om kort en bondig te zijn en haar project te presenteren voor een publiek, in het Frans, Engels en/of Arabisch.

De motivatie van de kandidate om deel te nemen aan de wedstrijd.

Welsprekendheid van de kandidate. De kwaliteit van de kandidate om mensen warm te maken voor haar visie en de perspectieven die mogelijk zijn dankzij de Awa-prijs.

 Naleving van de tijdslimiet voor de presentatie van haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om kort en bondig te zijn en haar motivatie te presenteren voor een publiek, in het Frans, Engels en/of Arabisch.

Haalbaarheid van de door de kandidate binnen de onderneming ontwikkelde projecten.

De kandidate zet de haalbaarheid en het belang van de binnen de onderneming ontwikkelde projecten uiteen.

Logisch verband tussen het aanbod van producten/diensten en de markt.

Het vermogen van de kandidate om mondeling het logische verband en het belang van haar aanbod van producten/diensten aan te tonen.

Sociale en ecologische bedrijfsstrategie.

De kandidate presenteert de bereikte of te bereiken resultaten op sociaal en ecologisch gebied.

Aanwezigheid van een MVO-beleid van de onderneming in de strategie.

Het vermogen van de kandidate om de MVO-ontwikkeling van de onderneming toe te lichten en uit te voeren.

Presentatie van het financiële plan en de ontwikkelings-vooruitzichten van de onderneming.

De kandidate presenteert een financieel plan en de ontwikkelingsvooruitzichten van de onderneming.

Vermogen van de kandidate om een financieel plan toe te lichten. Vermogen van de kandidate zich een beeld te vormen van de verdere ontwikkeling van haar onderneming (inclusief risico's).

Potentiële activering van de gemeenschap en de diaspora.

De kandidate toont de bestaande of potentiële relaties met de diaspora en haar gemeenschap aan.

Vermogen van de kandidate om de uitgevoerde of uit te voeren acties met de diaspora en/of de gemeenschap te definiëren (definiëren van de gemeenschap).

Vermogen van de kandidate om een collaboratieve aanpak te hanteren en om soft skills te ontwikkelen.

De kandidate toont dat ze een collaboratieve aanpak met veel partnerschappen hanteert. Ze toont ook aan dat ze openstaat voor coaching.

Vermogen van de kandidate om naar de jury te luisteren. Vermogen van de kandidate om te werken/uit te wisselen met partners of potentiële concurrenten.

'Story telling'-potentieel van het verhaal van de kandidate, doordat ze een rolmodel is voor de gemeenschap.

De kandidate toont haar vermogen om haar gemeenschap te inspireren door acties in te voeren die bedoeld zijn voor andere vrouwen.

Vermogen van de kandidate om haar verhaal te delen.

Vermogen van de kandidate om door haar ervaring en uitdrukkingsvermogen inspirerend te zijn.

Het vermogen om mensen te overtuigen van haar onderneming, haar project en haar persoon.

Inclusieve dimensie van de onderneming.

De kandidate toont het inclusieve karakter van de onderneming aan.

Aanwezigheid van een inclusieve dimensie in de onderneming.

Vermogen van de kandidate om de inclusieve dimensie van haar onderneming te definiëren (producten/diensten of organisatie).

Beleid rond de bestrijding van de klimaatverandering.

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten in de strijd tegen de klimaatverandering.

Vermogen van de kandidate om maatregelen vast te stellen om de klimaatverandering aan te pakken.

Integratie van digitale technologie binnen de onderneming.

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten bij de integratie van digitale technologie binnen haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om de acties te definiëren die zijn ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de digitale transitie op het niveau van de onderneming, de gemeenschap of daarbuiten.

Genderbeleid

De kandidate presenteert de bereikte of verwachte resultaten bij de integratie van een genderbeleid binnen haar onderneming.

Vermogen van de kandidate om de acties te definiëren die zijn ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de verspreiding van een genderbenadering op het niveau van de onderneming, de gemeenschap of daarbuiten.

De totaalscore voor de kandidates voor de categorieën 'Start-up', 'Scale-up' en 'Innovatie staat op twintig punten (/20).

5. Definitieve beslissing en bekendmaking van de resultaten

De jury van het selectiecomité zal een winnares aanwijzen voor de prijzen 'Start-up', 'Scale-up' en 'Innovatie' volgens de criteria gedefinieerd in de artikelen 4 en 5.1, 5.2 van het Reglement.
De winnares van de 'Publieksprijs' wordt aangeduid op basis van het aantal stemmen dat online op haar is uitgebracht. Alle gegevens die resulteren uit de stemming worden ten minste één jaar bewaard.
De wedstrijd volgt de richtlijnen van het transparantiebeleid van Enabel, zoals uiteengezet op de website van de organisator.
Aan het einde van de wedstrijd worden alle kandidates binnen maximaal drie (3) dagen na de definitieve beslissing per e-mail op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing van de jury of het publiek. De e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat op het formulier voor wedstrijddeelname staat.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als het e-mailadres niet overeenstemt met dat van de kandidate, als het onjuist is, als de kandidate niet beschikbaar en/of onbereikbaar is, als zij haar adres heeft gewijzigd of als er een storing is bij de internetprovider of het internetnetwerk. Indien de winnares niet reageert binnen drie (3) dagen na ontvangst van de e-mail waarin zij als winnares van de wedstrijd wordt aangewezen, zal de prijs worden toegekend aan de kandidate die als tweede is geëindigd in de wedstrijd en die ‘alternatieve winnares’ wordt genoemd.
De namen van de winnaressen worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking die door de organisator wordt georganiseerd. De resultaten worden ook gepubliceerd via de verschillende communicatiekanalen van de organisator en zijn partners.
In geval van een geschil tussen de organisator en de kandidaten zullen de partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Zo nodig kan de kandidate om bemiddeling verzoeken via het e-mailadres: complaints@enabel.be, zie https://www.enabel.be/nl/content/klachtenbeheer.

Niet-geselecteerde kandidates kunnen nadere informatie opvragen bij de organisator door een e-mail te sturen naar het volgende adres: awa@enabel.be.

6. Toekenning van de prijzen

De winnaressen ontvangen elk een prijs in de vorm van ondersteuning ter waarde van maximaal vijftigduizend (50.000) euro. De werkelijke waarde van de prijs komt overeen met minimaal vijfentwintigduizend (25.000) euro of 75 % van de verwachte omzet van het bedrijf, maar mag het hierboven vermelde maximumbedrag niet overschrijden.

De kandidates die tweede eindigden in elke prijscategorie krijgen elk een ondersteuning ter waarde van tienduizend (10.000) euro.

De kandidates die derde eindigden in elke prijscategorie krijgen elk een ondersteuning ter waarde van vijfduizend (5.000) euro.

Maximaal 10 % van het prijzengeld mag worden besteed aan kleine aankopen, benodigdheden of werkzaamheden in opdracht van de organisator.
De prijzen worden toegekend na een diagnose van de behoeften van de winnaressen of de kandidates die een prijs ontvangen, door de organisator of door een door de organisator aangewezen entiteit. Het begeleidingsplan wordt formeel vastgelegd met de winnaressen of de kandidates die een prijs ontvangen en de organisator.
De organisator helpt de winnaressen of de kandidates die een prijs ontvangen, bij het vinden van dienstverleners die aan hun behoeften kunnen voldoen. De winnaressen of de kandidates die een prijs ontvangen, verbinden zich ertoe alle door de organisator gevraagde ramingen en bewijsstukken van het gebruik van de geldmiddelen over te leggen. Zij gaan er ook mee akkoord dat de organisator de impact van de wedstrijd op hun onderneming zal opvolgen en evalueren gedurende een periode van minimaal twaalf (12) maanden na de uitreiking van de prijs.
De toegekende prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.


7. 1        Verbintenissen van de kandidates

7.1 Verbintenissen tijdens de wedstrijd
De deelneemsters aan de wedstrijd verbinden zich er formeel toe:
- Dit reglement in zijn geheel te aanvaarden zonder voorbehoud;
- Blijk te geven van eerlijkheid en goede trouw bij het invullen van hun kandidatuurformulier en bij de presentatie van hun project;
- Gevolg te geven aan alle verzoeken om aanvullende informatie die hun tijdens de selectieprocedure worden gedaan;
- De verschillende fasen van de selectieprocedure en de deadlines voor het indienen van de gevraagde documenten in acht nemen.

Onvolledige, foutieve, vervalste of frauduleuze informatie leidt tot annulering van de deelname aan de wedstrijd en een formeel verbod op deelname aan alle edities van de wedstrijd.7.2 Verbintenissen na de eerste selectie
De in de eerste fase van de wedstrijd geselecteerde kandidates verbinden zich ertoe deel te nemen aan de verschillende gesprekken met het selectiecomité en de jury.

De kandidates verbinden zich er ook toe alle documenten toe te zenden die nodig zijn voor de voortzetting van hun kandidatuur, zodat de leden van het selectiecomité en de jury hun definitieve beslissing kunnen nemen. Deze documenten kunnen verschillende vormen aannemen: schriftelijke documenten, video-opnames, enz.


7.3 Verbintenissen van de winnaressen van de wedstrijd of de kandidates die een prijs ontvangen
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich ertoe deel te nemen aan de productie van een audiovisuele reportage, waarvan zij het onderwerp zullen zijn. Deze audiovisuele reportage zal worden uitgezonden tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijd in Brussel.
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich tot deelname aan een programma van een week in Brussel bij de prijsuitreiking van de wedstrijd. Dit programma zal worden vastgesteld volgens de ondernemersbehoeften van de winnares en zal gericht zijn op technologieoverdracht met peers, versterking van het ondernemersnetwerk en uitwisselingen met plaatselijke organisaties.
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich tot deelname aan de prijsuitreiking van de wedstrijd in Brussel. Alle kosten in verband met hun deelname aan dit evenement komen ten laste van de organisator.
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich ertoe zich te houden aan de ethische code van de organisator.
De wedstrijdwinnaressen verbinden zich ertoe om gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de prijsuitreiking deel te nemen aan zoveel mogelijk evenementen van de wedstrijd waarvoor zij worden uitgenodigd.
Na de identificatie van haar behoeften aan capaciteitsopbouw op het gebied van ondernemerschap, sector of persoonlijke ontwikkeling verbindt de winnares zich ertoe de coachingsessies gedurende een vooraf bepaalde periode te volgen. De keuze van de coach kan worden gemaakt door de winnares of de kandidate die een prijs ontvangt, volgens de voorwaarden van de gunning van de opdracht die de organisator daarvoor uitschrijft. De winnares of de kandidate die een prijs ontvangt, kan de coachingsessies vóór de geplande datum stopzetten, op voorwaarde dat zij daarvoor het akkoord heeft van de organisator en dat zij deze wens schriftelijk heeft toegelicht.
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich ertoe de organisator te steunen bij de verspreiding van de wedstrijd in het volgende jaar, met name door hun ervaringen te delen, deel te nemen aan audiovisuele reportages, rondetafelgesprekken, podcasts of andere communicatiemiddelen.
De winnaressen van de wedstrijd verbinden zich ertoe een positief effect te hebben op de bevordering en ontwikkeling van het vrouwelijk ondernemerschap in hun gemeenschap, door middel van acties die in samenwerking met de organisator worden vastgesteld, gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de prijsuitreiking.
De finalistes van de wedstrijd verbinden zich ertoe om op te treden als ambassadrice van vrouwelijk ondernemerschap in hun gemeenschap en zich te gedragen als 'rolmodel' door:
- Beschikbaar te zijn voor een videoreportage binnen hun onderneming en binnen hun gemeenschap.
- Beschikbaar zijn voor een reis van een week naar België van 23 september tot 28 september 2024.
- Beschikbaar te zijn tijdens de door Enabel aangeboden begeleidingsperiode en actief deel te nemen aan de begeleidingsactiviteiten die rond hun project zullen worden ontplooid.
- Actief te zijn in de (virtuele) gemeenschap rond de deelneemsters van de Awa-prijs en het ecosysteem van vrouwelijk ondernemerschap in België.
- Deel te nemen aan communicatieactiviteiten rond de Awa-prijs, hun professionele activiteit en hun titel van winnares door mee te werken aan mogelijke interviews in de geschreven pers, op radio of televisie, door mee te werken aan communicatie-/marketingcampagnes die Enabel opstart en samen met zijn partners organiseert.
- Door het woord te nemen op evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Enabel, om andere vrouwen te inspireren om te ondernemen.
In geval van niet-naleving van de verbintenissen van de winnaressen en/of kandidates van de wedstrijd die een prijs ontvangen, kan de organisator de gedeeltelijke of volledige teruggave van de prijs eisen.

8. Terugtrekking uit de wedstrijd

Kandidates die zich vóór de einddatum willen terugtrekken uit de wedstrijd, moeten hun besluit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar awa@enabel.be.

Door deze terugtrekking komen zij niet meer in aanmerking voor de wedstrijd van het lopende jaar.

9. Publiciteit

Het is mogelijk dat de organisator gebruik moet maken van promotie- en publiciteitsevenementen in verband met de wedstrijd. In dat geval zal aan de kandidates toestemming worden gevraagd zodat de organisator de naam, voornaam en contactgegevens van de onderneming en/of de kandidate kan reproduceren en gebruiken. Dit gebruik mag geen aanleiding geven tot enige vergoeding, in natura of in geld.

 

Aan de kandidates van de eerste selectie en de winnaressen van de wedstrijd zal worden gevraagd een toestemming voor beeldrecht te ondertekenen.

10. Intellectuele eigendom

De organisator, de leden van het selectiecomité en de jury zijn verplicht alle informatie over de kandidates als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

De kandidates blijven eigenaar van de projecten die in het kader van de wedstrijd worden ingediend.

De kandidates erkennen dat hun deelname aan de wedstrijd inhoudt dat hun kandidatuur en alles wat daaruit voortvloeit, het onderwerp kan zijn van communicatie door de organisator, ook buiten de context van de wedstrijd.

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie, weergave of exploitatie van alle of een deel van de elementen met betrekking tot de wedstrijd strikt verboden.

11. Waarborgen

De kandidates verbinden zich ertoe te waarborgen dat alle informatie met betrekking tot hun kandidatuur die in het kader van de wedstrijd wordt ingediend, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, ongeacht de aard en de rechtsgrondslag daarvan.

12. Concurrentiebeding 

De kandidates worden erop gewezen dat de kans bestaat dat concurrerende ondernemingen van hen door de organisator worden gesteund, los van deze wedstrijd. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in dit verband.

13. Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de kandidates van dit reglement in zijn geheel, van de geldende deontologische regels op het internet en van de wetten, reglementen en andere teksten die van toepassing zijn in de landen waarop de wedstrijd betrekking heeft.

De kandidates moeten aangeven dat zij dit reglement en de overdracht van rechten uit hoofde daarvan aanvaarden door bij hun online-inschrijving de daartoe bestemde vakjes aan te kruisen op het deelnameformulier. De verzending van een kandidatuur per e-mail houdt de aanvaarding van dit reglement in.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor raadpleging en overdracht van informatie, de risico's van onderbreking en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren. De organisator is niet aansprakelijk voor de risico's die verbonden zijn aan de beperkingen van het internet.

14. Aansprakelijkheid van de kandidates

De kandidates moeten dit reglement volledig naleven.
Elke kandidate verbindt zich ertoe:
- Zich te onthouden van belastering en agressie en de rechten van derden niet te schenden;
- Geen inbreuk te maken op de openbare orde en de goede zeden (met name publiekelijk vergoelijken van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, pornografie, enz.);
- Geen valse identiteit aan te maken, zich de identiteit van een derde niet toe te eigenen;
- Het handelsmerk, de bedrijfsnaam, het logo of enig ander onderscheidend teken van derden niet te reproduceren en/of te gebruiken zonder hun formele toestemming;
- Geen inbreuk te maken op de privacy en beeldrechten van derden;
- Geen project uit te voeren dat indruist tegen de belangen van de organisator;
- Geen materiaal door te geven dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en auteursrechten.

De organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er sprake is van fraude in welke vorm dan ook.
Onder fraude wordt onder meer verstaan:
- Het feit dat een kandidate zich niet registreert met haar eigen identiteit
- Het feit dat een kandidate zich meerdere keren inschrijft met verschillende
e-mailadressen
- Beïnvloeding van de publieke stemming (categorie 4) door compensaties in natura of financieel

In het geval dat een kandidate het reglement niet naleeft, behoudt de organisator zich het recht voor om elke inschrijving van deze kandidate uit te sluiten, zonder dat de kandidate enige aanspraak kan maken. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan personen die mogelijkerwijs fraude hebben gepleegd en/of om hen te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.
Elke daadwerkelijke en bewezen fraude zal leiden tot permanente uitsluiting van de wedstrijd, gedurende de vier (4) jaar van de wedstrijd.

Er wordt gespecificeerd dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking of storing van welke aard dan ook, om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een verbinding met het onlineformulier.
Het is de verantwoordelijkheid van elke kandidate om alle passende maatregelen te nemen om haar eigen gegevens en/of software op haar computerapparatuur te beschermen tegen elke aanval. De verbinding van personen op het formulierplatform en hun deelname vinden plaats onder hun volledige verantwoordelijkheid.

15. Overmacht, voorbehoud van verlenging

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd door overmacht of buiten zijn wil om moet worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd. De organisator behoudt zich het recht voor de deelnameperiode te verlengen en aangekondigde data uit te stellen.
Eventuele wijzigingen in het reglement worden van kracht zodra ze online zijn geplaatst. Elke kandidate wordt door haar deelname aan de wedstrijd geacht de wijziging te hebben aanvaard, vanaf de datum waarop die van kracht wordt.
Elke kandidate die weigert de wijziging(en) van het reglement te aanvaarden, zal haar deelname aan de wedstrijd moeten staken.
De kandidates kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

16. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de kandidates worden uitsluitend verwerkt door de organisator, de leden van het selectiecomité en de jury. De kandidates zijn ervan op de hoogte en weten dat de verplichte persoonsgegevens die in het kader van deze oproep tot kandidaatstelling over hen worden geregistreerd, noodzakelijk zijn om hun deelname aan de wedstrijd in aanmerking te nemen.

De kandidates worden ervan op de hoogte gesteld dat deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere partnerentiteiten van de organisator om het vrouwelijk ondernemerschap in de interventielanden te bevorderen en te ondersteunen. Deze entiteiten kunnen contact opnemen met de betrokken kandidates of hun nuttige informatie toezenden.
De persoonsgegevens worden verzameld wanneer de kandidates het onlinedeelnameformulier invullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor een goed beheer van de deelname aan de wedstrijd. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is in België en in de landen waar deze wedstrijd wordt georganiseerd.
De persoonsgegevens worden door de organisator bewaard gedurende de vier (4) opeenvolgende jaren met betrekking tot de duur van de wedstrijd.

De nominatieve gegevens die in het kader van deze oproep tot kandidaatstelling worden verzameld, worden verwerkt onder het gezag van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in overeenstemming met de wet van 3 december 2017, gewijzigd volgens het Belgische recht. Overeenkomstig deze wet hebben alle kandidates van de wedstrijd het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens.
Elk verzoek om toegang, rectificatie of verwijdering moet worden gericht aan awa@enabel.be.

17. Toepasselijk recht en interpretatie

Het reglement wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet.
Over elke vraag betreffende de toepassing of interpretatie van het reglement, of elke onvoorziene vraag die zou kunnen rijzen, beslist de organisator naar eigen goeddunken, afhankelijk van de aard van de vraag, met inachtneming van de Belgische wetgeving. Mondelinge verzoeken betreffende de wedstrijd of de resultaten ervan worden niet aanvaard.
Het reglement is beschikbaar in het Frans, Engel en Nederlands. Alleen deze versies zijn authentiek.

18. Indiening en raadpleging van het reglement

Het reglement werd op de website geplaatst op 04 juni 2024.
Het is mogelijk om het te raadplegen en af te drukken.